Logo Kullanım

Img


YBM Logo Kullanım Kuralları

SERTİFİKA VE LOGO KULLANIMI

1.0 AMAÇ
1.1 Yönetim sistemi denetim sertifikaları, YBM ile YBM’ ye yetki veren akreditasyon kurumu tescilli marka ve logolarının kullanımı için öngörülen şartları tanımlamaktır.

2.0 KAPSAM

2.1 YBM’nin belgelendirdiği tüm müşteriler için uygulanır.

3.0 SORUMLULUKLAR

3.1 Sertifika, marka ve logoların düzgün kullanımı ile ilgili sorumluluk İş Geliştirme ve Strateji Müdürü ile Belgelendirme Müdürüne aittir.
3.2 Belgelendirme Yöneticisi, müşterilere sertifika göndermekten, marka ve logoların sağlanmasından sorumludur.
3.3 Müşteri, bu prosedüre uygun hareket etmekten sorumludur.
3.4 Genel Müdür, bu prosedüre aykırı olarak hareket eden müşteriler için gerekli yaptırımları başlatmaktan ve sürdürmekten sorumludur.

4.0 UYGULAMA
4.1 YBM belgelendirme sürecinin başarı ile tamamlanmasının ardından, uygulama kapsamı, adres tetkike esas standart adı detaylarını içeren bir Sertifika yayınlanır. Bu sertifika kullanılırken şu hususlara dikkat edilmelidir;
- Müşteri, promosyon malzemeleri, yazışma ve reklamları üzerinde; yalnızca sertifika üzerinde yer alan kapsam ve adresi ile kullanma hakkına sahiptir.
- Basılmış dokümanlar, internet, reklam materyalleri vb. den firmanın sadece yönetim sisteminin belgelendirildiği anlaşılmalı ürün ya da hizmetin belgelendirildiğini çağrıştırmamalıdır.
- Belgelendirmeye ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanda bulunulmasına müsaade edilmez. Belgelendirme dokümanını ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanmasına müsaade edilmez.
- Yönetim sistemi tetkik sertifikası ara tetkiklerin başarı ile sonuçlanması koşulu ile üç yıl için geçerlidir.
- YBM tarafından belgelerin askıya alınması, geri çekilmesi veya iptal edilmesi durumunda belgelendirmeye ilişkin bütün reklam faaliyetleri durdurulur.
- Yönetim sistemi tetkik sertifikası müşteriyi yasal koşullara uymaktan alıkoymaz.
- Alınmış olunan belge YBM veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek şekilde kullanılamaz.
- Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, bütün reklam malzemeleri değiştirilir.
4.2 Yönetim Sistemi Tetkik Sertifikası yayınlanan müşterilere, YBM ve akreditasyon kurumu logoları sağlanır. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar uygulanır.
- YBM logosu tek başına kullanılabilir, akreditasyon kurumu logosu YBM logosu ile birlikte kullanılır. Akreditasyon kurumu logosu tek başına kullanılamaz. IAF logosu müşteri kuruluş tarafından tek başına veya YBM logosu ile birlikte kesinlikle kullanılamaz.
- Logolar müşteri ismi ve adres bilgileri ile birlikte kullanılır
- Logolar açık olarak seçilebilecekleri zıt renkte bir artalan üzerine, bütünlük sağlayacak şekilde üretilir.
- Logolar, tüm özelliklerinin ayrıntılı olarak görülebileceği bir büyüklükte olmalıdır.
- Akreditasyon kurumu logoları, YBM logosundan büyük ya da ayrı bir yerde olamaz.
- Müşteri ara tetkikler sırasında tetkikçilere logoların kullanıldığı yerleri örnekleri ile göstermek zorundadırlar. Örnek: Internet, dokümanlar, broşürler veya reklamlar ya da diğer dokümanlar gibi.
- Akreditasyon kurumu logolarının kullanımına ilişkin rehber ve dokümanlar aynen geçerlidir. (TÜRKAK Rehberi R-10.06) (IAF ML 2 IAF MLA)
- Belgelendirilmiş müşteriler logoları logo ve beraberinde olan metinde, belgelendirilen husus ve YBM markasında belirsizlik olmayacak şekilde kullanmalıdırlar. Tip etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilir. İfade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir. İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır:
- Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi),
- Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan standart,
- YBM Markası.
- Logoların laboratuvar test, kalibrasyon ve muayene raporlarına uygulanmasına, izin verilmez.
- Müşteri, ürünün üzerinde veya ürünün ambalajının üzerinde ya da ürünün uygunluğunu gösterdiği anlaşılacak şekilde ilgili (tüm) yönetim sistemi belgelendirme işaret(ler)ini ve ifadelerini kullanamaz (matbu baskı, etiketleme vb.). Bu durum, Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi (F-030) içeriğinde açıkça belirtilmiştir.
4.3 Genel Müdür, müşterilerin logo ve sertifikaları bu prosedüre aykırı olarak kullanmaları halinde gerekli yaptırımları belirler ve başlatır. Bu işlem müşteriden düzeltici faaliyet talep etmeyi belgelerin askıya alınmasını, geri çekilmesini, ihlalin yayımlanmasını ve gerekli ise yasal işlemleri kapsar Her türlü faaliyet ile ilgili bilgiler müşteriye yazılı olarak bildirilir.
4.4 Belgelendirme anlaşmasının iptal edilmesi ardından müşteri YBM sertifika ve logolarının kullanımını durdurur, talep edilmesi halinde sertifikasını YBM’ ye geri gönderir.
4.5 YBM logosu Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen marka tesciline tabidir. Üçüncü şahısların YBM logosunu izinsiz kullanması durumunda Genel Müdür, Türk Ticaret Kanununa göre hukuki yaptırımların başlatılmasından sorumludur.

5.0 KAYITLAR
5.1 Yönetim Sistemi Tetkik Sertifikası / Taslak Sertifika (F-184)
5.2 Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi (F-030)
5.3 Sertifika ve logoları hatalı kullanımı durumunda müşteri ile yapılan yazışmalar.

6.0 REVİZYONLAR
Rev. 1. 24.12.2008’de Belgelendirmeye Atıf Yapılması (ISO/IEC 17021 Madde 8.4) ile ilgili düzenleme yapıldı.
Rev. 2. Madde 4.3 eklendi
Rev. 3 ISO 14001 Sisteminin kurulması için güncelleme yapıldı.
Rev. 4 Madde 4.3.4 e ISO 27001 eklendi.
Rev. 5 ISO 17021-1:2015 standardına göre revize edildi.
Rev. 6 4.2 Maddesi revize edilmiştir.
Rev. 7 5.1 maddesi değiştirilmiştir.
Rev. 8 Proje Yöneticisi-Belgelendirme Yöneticisi olarak değiştirildi.
Rev. 9 4.2 maddesi eklenmiştir.