Img

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Etkin bir kalite yönetim sistemi için minimum şartları belirtir. Şartları geneldir, ölçek fark etmeksizin her sektör için uygulanabilir. Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını kuruluşa bırakır.

Detaylı Bilgi
Img

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için oluşturulmuş bir standarttır. Bir ürün standardı değildir. Ne üretildiği ile değil nasıl üretildiği ile ilgilenir. Her sektöre, işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı...

Detaylı Bilgi
Img

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yön. Sis.

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini...

Detaylı Bilgi
Img

ISO 22000 Gıda Güv. Yön.Sis.

Gıda zincirindeki zayıf halkaları ortadan kaldırarak gıda kaynaklı tehlikeleri en aza indirgeyip gıda zincirinin güvenliğinin bütünlüğünü sağlar. Standardın amacı gıda güvenliği ve emniyetini sağlamaktır. Kendi başına veya ISO 9001 gibi ...

Detaylı Bilgi
Img

ISO 13485 Tıbbi Cihaz Üreticileri KYS

Ürünlerin, sağlık, güvenlik - emniyet özelliklerini gösterebilmesi ve minimum şartları sağlaması, sterilizasyon ve hijyen için çok önemli bir kılavuzdur. Steril tıbbi cihazlar için özel şartları taşır. Tıbbi cihazların risk gruplarının belirlenmesi...

Detaylı Bilgi
Img

ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güv. Yön.Sis.

Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve önlemlerin alınmasını hedeflemektedir. Genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir. Her sektöre, işletmeye uygulanabilen ve ...

Detaylı Bilgi
Img

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Kuruluşun enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji...

Detaylı Bilgi
Img

ISO 22301 İş Sürekliliği Yön. Sis.

Kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, olumsuz olaylardan kurtarmak için belgelenmiş...

Detaylı Bilgi
Img

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri

Bilgi teknolojileri hizmeti sunan kuruluşların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl...

Detaylı Bilgi
Img

ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yön.Sis.

Yatırımcı, iş ortakları, personel ve hissedarların hepsinin, yönetimin örgütün her seviyesinde suiistimali önlemek için her türlü çabayı gösterdiğinden emin olmaları gerekir....

Detaylı Bilgi
Img

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yön.

Şirketin potansiyel müşterileri ile daha kârlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri...

Detaylı Bilgi
Img

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi

Kuruluşlarda risk yönetimi anlayışını oturtmak ve faaliyetleri ile ilgili olarak, nasıl risk analizi ve değerlendirmesi yapılacağına ve nasıl risk etki analizi yapılacağını belirtir. Kuruluşun belli bir biriminde ya da bir bölgedeki teşkilatına kısmen de kurulabilir.

Detaylı Bilgi
Img

CE Ürün Belgelendirme

Ticari açıdan ürünlerin bir ülkeden Avrupa Topluluğuna üye olan bir ülkeye serbest dolaşımının yolunu açar. Diğer bir deyişle, bir ürünün, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine girebilmesi için üzerinde CE İşareti olması ve ürünün risk seviyesine göre CE Belgesi'ne sahip olması gereklidir.

Detaylı Bilgi
Img

SAĞLIKLI İŞYERİ PROGRAMI

Covid-19 virüsü 2019 yılının son günlerinde önce Çin’de ortaya çıkıp bir salgın halinde tüm ülkeye yayılmış ve kısa sürede sırasıyla Avrupa ve diğer coğrafyalarda da görülmüş ve yayıldığı tüm ülkelerde hükümetleri kısa süre içinde ülke genelinde sıkı önlemler almaya mecbur bırakmıştır.

Detaylı Bilgi
Img

ISO 27701 KİŞSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27701 standardı, kuruluşlarda kişisel veri gizliliğinin yönetilmesine yönelik olarak, ISO 27001, ISO 27002 ve ISO 27006 standartlarının bir uzantısı olacak şekilde, kişisel veri yönetim sisteminin (KVYS) oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gereklilikleri belirten kılavuz bir standarttır.

Detaylı Bilgi